top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.DELIVERYCOUPLE.COM

Polityka umożliwia wykorzystanie informacji o sposobie, sposobie działania oraz obsłudze danych osobowych, jako użytkownika strony:  www.deliverycouple.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznaj się z Polityką prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jaki sposób są objęte oraz jak są chronione.

 

1. Dla właściciela strony internetowej, ochrony danych osobowych użytkownika jest to zgłoszenie wagi. Dokłada się do ogromu użytkowników, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

 

2. Użytkownik jako osoba fizyczna, osoba prawna jednostki albo jednostki organizacyjnej, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa stwierdza, że istnieje, podlegająca usługom elektronicznym, działająca w ramach strony internetowej.

 

3. Wejdź w politykę prywatności zasad i zakresu danych osobowych użytkownika, korzystając z praw, jak również z obowiązku administratora tych danych, a także w zakresie korzystania z plików cookie.

 

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia przed ochroną osób nieupoważnionych


 

§1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: OtoRobotics Sp. z oo z siedzibą przy: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, Polska, wpisany do procedury regulacyjnej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000916532, NIP: 9462708873

 

Kontakt z Administratorem jest problemem za pośrednictwem:

1) e-mail poczty: contact@deliverycouple.com

2) korespondencyjnie na adres: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, Polska

 

§2. Zasady wykonania danych

 

Administrator danych osobowych z poszanowaniem zasad:

1) w przekonaniu, że zostało wprowadzone i zgodnie z prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposobie stosowania dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) w wydatku i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) podziału bezpieczeństwa danych (bezpieczeństwa).

 

§3. Cele, podstawy prawne i zakres danych

 

1. Administrator danych użytkownika w celu:

 

1).

 

2).

 

2. Dane użytkownika aktywnego w zakresie:

 

1) w przypadku przesłania Administratorowi wiadomości drogą mailową lub za pośrednictwem kontaktu, Administrator będzie udostępniał dane, które będą zawarte w tej wiadomości. Przekazywanie danych w ten sposób, w jaki sposób uwzględnia się. W każdym czasie można odnieść się do Administratora z korzyścią dla tych danych.

 

2) pozostałe dane, które Administrator określa na adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookie, które służą Administratorowi do analizy wykorzystania przez użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może stać się po złożeniu przez użytkownika sprzeciwu.

 

§4. Podstawa prawna badania danych osobowych

 

1. Dane osobowe są zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

 

2. Administrator posiada dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie prawidłowe.

 

§5. Powierzenie analizy danych innym podmiotom i odbiorcom danych użytkownika

 

Odbiorcami danych osobowych użytkowników są:

1) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na stronie (np. Google Analytics);

 

2) podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące stronę internetową.

 

Dane Użytkownika nie są do Państwa poza EOG lub organizacją międzynarodową.

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotu współpracującego z administratorem, w ramach zadania dla realizacji transakcji np. w celu przetwarzania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub pozyskiwania informacji od administratora

 

2. Poza celami, pochodzącymi z zastosowania Polityce Prywatności, danych osobowych użytkowników, nie należy stosować żadnego sposobu udostępniania zewnętrznego, ani żadnego innego podmiotu, w celu stosowania materiałów marketingowych tych osób

 

3. Dane osobowe użytkowników strony internetowej nie są działaniami poza obszarem Unii Europejskiej.

 

4. kontynuacja Polityka Prywatności jest zgodna z wynikającymi z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia RODO.

§6. Prawa użytkowników

 

1. Użytkownik może w każdej chwili wyszukać od administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

2. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić poprawę bądź sprostowania swoich danych osobowych.

 

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją funkcję na przetwarzanie jego danych osobowych, bez uzyskania efektu. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez użytkownika wykorzystania celu przetwarzania np. Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji wewnętrznie dotyczy wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów naukowych oznacza korzyści dla wszystkich zapisanych i uzasadnionych do tej pory przez administratora danych osobowych. Wycofanie zgody nie umożliwia już wykonania czynności.

 

4. Użytkownik może w każdej chwili wyszukać, bez dodatku, aby administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nieobecnych na skutek czynności dokonanych, oznaczających pomoc w leczeniu wszystkich zapisanych i aktywnych do tej pory przez administratora danych osobowych.

 

5. Użytkownik w każdej chwili może przeciwdziałać ochronie danych osobowych, niezależnie od tego, w jakim zakresie są one wykorzystywane przez administratora danych osobowych. Co do analizy danych w obserwowanym celu. Efekt nieskuteczny na skutek wykonania czynności. Wniesienie sprzeciwu oznacza korzyść dla wszystkich zapisanych i upoważnionych do tej pory przez administratora danych osobowych.

 

6. Użytkownik może przeprowadzić analizę danych osobowych, czy to przez śledzenie czasu, czy też bez analizy czasu, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany zbadać. 

 

7. Użytkownik może zostać wysłany, aby administrator mógł przekazywać informacje podmiotowi, zarejestrowane dane osobowe użytkownika. Należy w tym celu wezwać wniosek do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy podać dane osobowe użytkownika oraz jakie dane dane użytkownik korzysta sobie, aby administrator mógł to zrobić. Potwierdzeniu przez użytkownika swoich życzeń, administratora przekaże, w formie elektronicznej, określonego podmiotowi, danych osobowych użytkownika. Potwierdzenie przez użytkownika jest potwierdzone z uwagami na temat bezpieczeństwa danych użytkownika oraz pewności, że pochodzi od osoby uprawnionej.

 

8. Administrator przyznania użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem jednego miesiąca od otrzymania jednego z określonych punktów w punkcie.


 

§7. Pliki cookie

 

1. Strona internetowa używa plików cookie (ciasteczka) lub urządzenia zewnętrznego (dalej łącznie: "cookies') do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego instalacji. Są one włączone min. w Wykorzystanie danych i danych statystycznych oraz w celu przedstawienia strony specjalnej do jednorazowej potrzeby użytkownika.

 

2. Pliki cookie do fragmentów informacji, które charakteryzują się wyjątkowym kodem referencyjnym, który znajduje się na stronie internetowej przesyłanej do urządzenia użytkownika, w celu przechowywania, a czasem analizy informacji, dotyczącej używanego urządzenia. Zwykle nie można zidentyfikować osoby użytkownika. Ich główny interfejs jest lepszy od strony internetowej do użytkownika.

 

3. Niektóre z plików cookie, które są dostępne na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania telewizji internetowej i wygasają po przeglądarce. Inne pliki cookie służące do zapamiętywania użytkownika, który po powrocie na stronę internetową jest na niej widoczny. Są wtedy zachowane przez czas.

 

4. Pliki cookies używane na stronie internetowej to:

XSRF-TOKEN, wygasa: Gdy włączysz ustawienia

bSession, wygasa: po 30 minutach

fedops.logger.X, wygasa: po 12 minutach

hs, wygasa: Gdy ustawisz ustawienia

SSR-caching, wygasa: po minucie

svSession, wygasa: po 12 minutach

 

5. Wszystkie pliki cookies, stosowane na stronie internetowej, są ustalane przez administratora

 

6. Wszystkie pliki cookie, używane przez stronę internetową, są zgodne z prawem Unii Europejskiej

 

7. Wielu użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych obsługuje pliki cookie. Jeśli użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookie zostaną włączone do pamięci urządzenia.

 

8. Korzystanie z oprogramowania, dotyczące odbioru plików cookie może być wyświetlane, aby móc uzyskać każde odpowiednie powiadomienie, gdy funkcja plików cookie jest ustawiona. Aby dostosować ustawienia akceptacji plików cookie, należy dostosować ustawienia w optymalizacji.

 

9. Warto wykorzystać, że blokowanie lub udostępnianie plików cookie może wykorzystywać pełne wykorzystanie ze strony internetowej

 

10. Pliki cookies, które są odpowiedzialne za zarządzanie sesją, w tym:

 

a. Tworzenia specjalnej sesji działania dla użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że użytkownik jest zalogowany, a jego lekarstwo pomogło w skuteczny, bezpieczny i spójny;

 

b. Rozpoznawania użytkownika, który już wcześniej przeglądał stronę internetową, co pozwala na liczbę pojedynczych użytkowników, którzy korzystają z serwisu i zezwalają na to, aby umożliwić dostęp do serwisu dla liczby nowych użytkowników,

 

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

 

d. Rejestracja informacji z urządzenia użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przez użytkownika, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i korzystania z witryny;

 

mi. Dostosowanych elementów układu graficznego lub zawartości strony internetowej;

 

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak użytkownik korzysta ze strony, w celu poprawy możliwości witryny i prawidłowego, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla użytkowników.

bottom of page