top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.DELIVERYCOUPLE.COM

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony:  www.deliverycouple.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

 

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

 

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych


 

§1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: OtoRobotics Sp. z o.o. z siedzibą przy: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000916532, NIP: 9462708873

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1) poczty e-mail: contact@deliverycouple.com

2) korespondencyjnie na adres: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, Polska

 

§2. Zasady przetwarzania danych

 

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu:

 

1) w celach kontaktowych z osobami dobrowolnie i bezpośrednio przesyłającymi zapytania bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.

 

2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

 

2. Dane Użytkownika przetwarzane w zakresie:

 

1) w przypadku przesłania Administratorowi wiadomości drogą mailową lub za pośrednictwem formularza, Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie można zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie tych danych.

 

2) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu.

 

§4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

§5. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom i odbiorcy danych Użytkownika

 

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są:

1) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na stronie (np. Google Analytics);

 

2) podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące stronę internetową.

 

Dane Użytkownika nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych)

 

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich

 

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

§6. Prawa użytkowników

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

 

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania oznacza jednoczesne usunięcie wszystkich zapisanych i przetwarzanych do tej pory przez administratora danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

 

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności, oznacza jednoczesne usunięcie wszystkich zapisanych i przetwarzanych do tej pory przez administratora danych osobowych.

 

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu oznacza jednoczesne usunięcie wszystkich zapisanych i przetwarzanych do tej pory przez administratora danych osobowych.

 

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. 

 

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


 

§7. Pliki cookies

 

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies') do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane min. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

 

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.

 

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

XSRF-TOKEN, wygasa: Gdy zakończy się sesja przeglądarki

bSession, wygasa: po 30 minutach

fedops.logger.X, wygasa: po 12 miesiącach

hs, wygasa: Gdy zakończy się sesja przeglądarki

SSR-caching, wygasa: po minucie

svSession, wygasa: po 12 miesiącach

 

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora

 

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej

 

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

 

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej

 

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

 

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

 

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników,

 

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

 

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

 

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

 

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

bottom of page